Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
21 July 2017

IGeorge izama unkunciphisa ifuthe lesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela sommandla

IGEORGE IZAMA UKUNCIPHISA IFUTHE LESIZA SOKULAHLA INKUNKUMA NGOKUYIGQUMELELA SOMMANDLA

Ekubeni iinkxalabo malunga nokungabi nakumelana neendleko zesiza esitsha sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela  sommandla esicetywayo zihleli zikhangeleka ngathi aziqwalaselwa ngurhulumente wommandla kunye nowephondo malunga neenyanga ezilishumi linesine phambi kokusetyenziswa kwaso okunyanzeliswayo, uMasipala waseGeorge uyaphanda kwaye uphumeza amanyathelo ahlukeneyo okuzama ukunciphisa unyuso kuluhlu lwamaxabiso enkunkuma exesha elizayo ukuya kuma kwi-121%.

uMasipala waseGeorge ngomnye  weziphatha mandla zasekhaya ezine kummandla ezinenkxalabo malunga neendleko eziqikelelweyo zokumiselwa kunye nokugcinwa kwesiza somdibaniso esitsha sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela , ezicinga ukuba ziphezulu ngokugqithileyo kanti zinyanzeliswa ukuba zithathe inxaxheba kuso ukuthobela  umthetho wokusingqongileyo welizwe.

Le nyewe igxininisiwe ngexesha lentlanganiso eYodwa yeBhunga likaMasipala waseGeorge ngoMvulo (17 EyeKhala 2017) apho isindululo siye sanekwa sokuba kwenziwe isicelo se-R17 yezigidi kwiSebe leNtshona-Koloni  leMicimbi yokuSingqongileyo kunye noCwangciso loPhuhliso ukuba libonelele ngentsilelo  angasayi kuba nakuyihlawula umasipala ngakukumiswa kwesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela koonyaka-mali bama-2017/18 kunye nama-2018/19. Isindululo siye saxhonywa ukuze kuqokelelwe ulwazi olongeziweyo, obelucelwe ngooceba  ukuze babenolwazi  oluphangaleleyo ngale nyewe kwaye luyakwanekwa kwakhona ngexesha elililo.

uMphathi kaMasipala waseGeorge uTrevor Botha uthe imiba ejikeleze ukulawulwa kwenkunkuma kunye nesiza sokulahla inkunkuma  ngokuyigqumelela inamacala amaninzi kwaye idinga intsebenziswano yoorhulumente bonke  nezisombululo zemali ezivela kubo bonke ababandakanyekayo. “ooMasipala bayasiqonda isidingo sesiza sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela kwaye bebesebenza nzima kakhulu kwicala lethu ukuza  nesisombululo esiya kunciphisa iindleko,” utshilo uMnu. Botha.

Imvelaphi

Ukukhula ngokukhawuleza kwenani labemi besixeko kunye nommandla kube nefuthe kuzo zonke izinto zeenkonzo zikamasipala kuninzi lweziphatha mandla zasekhaya. Abantu abangaphezulu bathetha inkunkuma engaphezulu, ebangele ukuba oomasipala abaninzi bajongane nenkunkuma egqithileyo kakhulu kwiziza zabo ezincinci zokulahla kunye nezokulahla  inkunkuma ngokuyigqumelela . E-Eden, njengokuba iiziza zokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela  zigcwele, oomasipala kuye kwafuneka bakhe izikhululo zotshintshelo baza bangena kwisivumelwano noPetro SA  ukuba ajongane nenkunkuma egqithileyo, kodwa naso esi siza siyagcwala kwaye siza kuvalwa ekupheleni kweyeThupha 2018.

Ifuthe loLawulo lokuSingqongileyo lweSizwe: uMthetho weNkunkuma, ofuna ukuba kubekho ukuncitshiswa okukhulukazi kwenkunkuma kunye nesithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela, likhokelele kwimiyalelo evela kwiSebe leMicimbi yokuSingqongileyo yokuba iziphatha mandla zasekhaya zithathe inxaxheba kwisiza sommandla sokulahla inkunkuma  ngokuyigqumelela somdibaniso (njengoko likuchasile ukuba elowo akhe esakhe) - ngenjongo yokugqibela yokunciphisa inkunkuma ibe ncinci ngokupheleleyo.

uMasipala weSithili sase-Eden ugunyazise uphando lokwalatha umhlaba ofanelekileyo kunye neengqikelelo zeendleko zesiza sommandla esicetywayo. Iingqwalaselo zokumisa umhlaba ofanelekileyo  ziquka  nokubunjwa komhlaba kuthathelwe ingqalelo izinto ezifana nokuba nako ukomba nzulu ngokukhuselekileyo, ukumiswa kwesiza ngokunxulumene neendawo zokuhlala, kunye nesithuba esikhulu ngokwaneleyo sokukhongozela inkunkuma yoomasipala abane ubuncinane kuquka iGeorge, Mossel Bay, Knysna kunye neBitou (Plettenberg Bay). uMasipala weSithili sase-Eden ubonakalise ukuba iipersenti zendleko, phakathi kwezinye izinto, bezisekelwe kwinkunkuma eqikelelweyo ngomasipala ngamnye.

KwekaCanzibe kulo nyaka, uMasipala weSithili sase-Eden uchazile ukuba isiza sithengiwe kwaye iindleko eziqikelelwayo zomnyaka kuMasipala waseGeorge ziya kugqitha kuma -R31 ezigidi – ezingaphezulu ngokubalaseleyo kwi-R11 lezigidi  ebekwenziwe uhlahlo lwabiwo-mali  lwazo malunga nonyaka-mali  wama-2017/18 (ezisele  zonyuke nge-15% ukususela kunyaka ongaphambili ukudambisa ifuthe elilindelweyo lokusebenzisa isiza esitsha sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela) kunye ne-R14 lezigidi zomnyaka wama-2018/19.

Kwintlanganiso yangoMvulo, uMnu. Botha uthe oomasipala abachaphazelekayo  apho imicimbi yokusebenza ebalulekileyo enxulumene noko- efana neenzame zokunciphisa inkunkuma, iintlawulo  zabacebisi, ukufunyanwa kwezinto ezizezikamasipala, iindleko zokusebenza kunye namaxesha amisiweyo – bezingaqwalaselwa ngokwanelisayo kwiindawo zokwazisa ngale nyewe zangaphambili. Inkxalabo kukuba ezinye iindleko ezingabalulwanga ngezithintelwe okanye ziqwalaselwe ngendlela eyahlukileyo  ukunciphisa iminikelo ekulindeleke ukuba  oomasipala bayihlawule.

Iinkxalabo zixhokonxwa yinyani yokuba , ngelixa oomasipala bethatha amanyathelo abalulekileyo ngokwahlukeneyo kunye nakunye  ukunciphisa umthamo olinganiswe ngeetoni  wexesha elizayo kunye neendleko zizonke, inkunzi  ekuqaleni kokumiswa kunye nokugcinwa kwesiza iya kuba nefuthe elikhulu, kungananzwanga umthamo olinganiselwa ngeetoni.

Iqonga lengxoxo laBaphathi booMasipala beSithili sase-Eden lenze isicelo kuMphathiswa wePhondo leNtshona-Koloni kaRhulumente waseKhaya, Imicimbi yokuSingqongileyo kunye noCwangciso loPhuhliso, uAnton Bredell, ukuba ancede kule nyewe kwaye imizuzu yeentlanganiso zeqonga lengxoxo iyanikezelwa  kwi-ofisi yakhe. Kude kube ngoku Isebe lezeMali lePhondo alikasikhuphi isiqinisekiso esinxulumene noku malunga nokungamelani neprojekthi koomasipala abanxulumene noko.

Indlela yokubona kunye nezicwangciso zikaMasipala waseGeorge

uMasipala waseGeorge uyasiqonda isidingo sesiza sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela, kodwa uxhalabile malunga nefuthe kwezemali langoku elicetyiswayo. Kanti, umasipala akazi  kulinda de umcimbi usonjululwe okanye uqwalaselwe, ukuze aqale ngokusebenzela unciphiso lwenkunkuma kunye nezinye izisombululo.

uMasipala waseGeorge ngoko uza kuxinzelela onke amanyathelo onciphiso lwenkunkuma, kuquka:

  • Ulwandiso, kulo nyaka-mali, lweSikhululo sangoku soTshintshelo lweNkunkuma saseGeorge ukubandakanya iziko lokuhlela izinto ezilahliweyo eziza kulungiswa ukuze zibe nokusetyenziswa kwakhona kunye nesiza sovundiso.
  • Intsebenziswano yoomasipala kunye nabanye oomasipala ukwandisa imithombo kunye nokunciphisa iindleko zizonke
  • Umzamo ngamxhel’omnye wokubandakanya oomasipala baseHessequa kunye nowaseThsorweni ngethemba lokwahlula  iindleko ezidibeneyo ngesithandathu endaweni yesine. (iHessequa iqikelele isithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela seminyaka emi-3 ukuya kuma kwemi-6  kwaye iThsorweni inesithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela esifumanekayo  seminyaka engama-20 ukuya kuma -30).
  • Uphando kumathuba ohlukeneyo okusebenzisa inkunkuma  elahliweyo ukuze ilungiswe  ibe nokuguqulelwa kwizinto ezinokusebenza kwakhona kunye nezintlu zemivuzo enxulumene noko
  • Uphando lwezisombululo zenkunkuma eguqulelwe kummandla ombane.
  • Ukuqonda okwandisiweyo kunye namaphulo okunciphisa inkunkuma
  • Umsebenzi wolwahlulelwano lukarhulumente nolwabucala ukudala  imisebenzi kunye nengeniso  ngapha kwezintlu zenkunkuma ezininzi kangangoko kunokwenzeka.  
Last published 21 July 2017